Üniversitemizin stratejik planında belirtilen hedefler doğrultusunda eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar, sosyal ve kültürel faaliyetleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak dijital öğrenme ortamlarında sunmak ve bu alanda yenilikçi adımlar atmak temel politikamızdır. Bu kapsamda uzaktan eğitim sisteminde;

  • Uzaktan eğitim süreçlerinin işleyiş, usul ve esaslarının Kalite Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanması.
  • Uzaktan eğitim sürecinde Üniversitemizin eğitim-öğretim politikası doğrultusunda akademisyen ve öğrencilere yönelik rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Uzaktan eğitim süreçlerinin iç ve dış paydaşların işbirliğiyle planlanması,
  • Üniversitedeki mevcut Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’in güçlendirilmesi ve uzaktan eğitim uygulamasının geliştirilmesi,
  • Teknolojik alt yapı (bilişim altyapısı) ve erişim olanaklarının geliştirilmesi
  • Siber güvenliğin, bilgi güvenliğinin sağlanması ve etik boyutların belirlenmesi geliştirilmesi,
  • Dijital kütüphane, bilgi kaynakları, açık erişim, ders materyalleri ve laboratuvarların nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi,
  • Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin çeşitlendirilmesi,
  • Öğrencilerimizin niteliklerini artırmak ve uzaktan eğitim sürecinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla sanal seminer, konferans ve benzeri programların düzenlenmesi,
  • Uzaktan eğitim programı öğrenme çıktıları ile öğrenci ve akademisyen memnuniyetlerinin anketler yoluyla değerlendirilmesi hedeflenmektedir.